شرح محصول نام تجاری کاربرد/صنعت شکل ظاهری
سیلیکات سدیم پاکسیل 20S صادرات / تولید پودر سیلیکات / تولید مایع جامد -کریستال
سیلیکات سدیم پاکسیل 20N شوینده / کاشی و سرامیک مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 20T شوینده / کاشی و سرامیک مایع شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 20THB کاشی و سرامیک مایع شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 20HB کاشی و سرامیک/ فرآورده های سیلیکات مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 20HR کاشی و سرامیک/ فرآورده های سیلیکات مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 22 ریخته گری و ذوب فلزات مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 22S صادرات / تولید پودر سیلیکات / تولید مایع جامد کریستال
سیلیکات سدیم پاکسیل 25LR ریخته گری و ذوب فلزات مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 25S صادرات / تولید پودر سیلیکات / تولید مایع جامد کریستال
سیلیکات سدیم پاکسیل 25N کاشی و سرامیک / ریخته گری / صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 25T کاشی و سرامیک / ریخته گری / صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی مایع شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 25HR  ریخته گری / صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی/ حفاری مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 30LR صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 30S صادرات / تولید پودر سیلیکات / تولید مایع جامد کریستال
سیلیکات سدیم پاکسیل 30N صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 30T صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی مایع شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 30HR صنایع سلولزی ، کارتن و بوبین سازی مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 30HRHB بریکت سازی و ذوب فلزات مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 32S صادرات / تولید پودر سیلیکات / تولید مایع / صنایع نسوز جامد کریستال
سیلیکات سدیم پاکسیل 32N کاغذ سازی / لاستیک سازی مایع نیمه شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 32T کاغذ سازی / لاستیک سازی مایع شفاف
سیلیکات سدیم پاکسیل 32TN بریکت سازی و تولید آهن اسفنجی مایع شفاف
سیلیکات پتاسیم الکسیل 21 الکترود سازی / کشاورزی (کود پتاس) مایع نیمه شفاف
سیلیکات پتاسیم الکسیل 21S صادرات / تولید پودر سیلیکات / تولید مایع / صنایع غذایی و دارویی جامد کریستال